Add Your Blog | | Signup

Priest catholic, priest, diocese, san pablo

http://frjessie.blogspot.com/
Priest · 5h ago

Deuteronomio 4, 1. 5-9

Aklat ng Deuteronomio 4, 1. 5-9 Nagsalita si Moises sa mga tao: “Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo nang matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyo...
Priest · 12h ago

Mateo 18, 21-35

Mateo 18, 21-35 Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay Mateo 18, 21-35 Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Hesus, “Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kap...
Priest · 13h ago

Joel 2, 12-13

Joel 2, 12-13 Magsisi tayong mataos, halinang magbalik-loob sa mapagpatawad na D’yos; sa kanya tayo’y dumulog at manumbalik na lubos.
Priest · 17h ago

Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9 Tugon: Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo’y ituri, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod; ayon sa matuwid, ako ay turuan ituro...
Priest · 17h ago

Daniel 3, 25. 34-43

Aklat ni propeta Daniel 3, 25. 34-43 Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin: “Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon; huwag mong putulin ...
Priest · 1d ago

Mateo 1, 16. 18-21. 24a

Mateo 1, 16. 18-21. 24a Si Jacob, ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Hesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang in...
Priest · 1d ago

Salmo 83, 5

Purihin ang Poong mahal sa angkin n’yang kabutihan. Mapalad ang tumatahan sa templo ng Poong banal, nagpupuring walang hanggan.
Priest · 1d ago

Roma 4, 13. 16-18. 22

Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma 4, 13. 16-18. 22 Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila and sanlinutan, hindi dahil sa pagsunod niya...
Priest · 1d ago

Subscribe

Blogs can be accessed thru the  blog address itself or to other ways such as email. Bloggers have incorporated already in the new theme the subscribe button. Here in the theme I have chosen ...
Priest · 1d ago

Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29

Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29 Tugon: Lahi niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas. Pag-ibig mo, Poon, na di magmamaliw ang sa tuwi-t’wina’y aking aawitin; ang katapatan mo’y laging sa...